Algemene Voorwaarden Thomline

Artikel 1: Definities

Thomline: eenmanszaak, gevestigd te (2135 EM) Hoofddorp aan de Giessenburg 9, ingeschreven in het handelsregister onder KVK nummer 73928321, zijnde de Opdrachtnemer.

Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een Overeenkomst met Thomline aangaat of aan wie Thomline een aanbieding heeft uitgebracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Overeenkomst: iedere Overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen Thomline en Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Opdracht: (online) cursussen, trainingen, workshops, 1 op 1 coachingstrajecten en andere vormen van coaching in het kader van persoonlijke ontwikkeling, dan wel advisering in de ruimste zin des woord, georganiseerd door Thomline.

Opdrachtbevestiging: iedere bevestiging, zoals maar niet beperkt tot: een voor akkoord getekende offerte, inschrijf- of aanmeldingsformulier, aanbieding of enig ander document, waaruit het aanbod en de bevestiging van de Opdracht door de Opdrachtgever blijkt.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Thomline en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Thomline.

2.2 Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden deze Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Thomline zijn in te zien of worden deze op verzoek van Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden.

2.3 Thomline is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

2.5 Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

2.6 De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Thomline zijn vrijblijvend, tenzij Thomline uitdrukkelijk anders aan Opdrachtgever heeft vermeld.

3.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.3 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.4 Een cursus kan (ook) online geboekt worden via de website van Thomline. In dat geval komt de Overeenkomst tot stand nadat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting en de eventuele overige gestelde voorwaarden heeft voldaan.

Artikel 4: Uitvoering Opdracht

4.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Thomline het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

4.2 Thomline is vrij de Opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de eisen van goed vakmanschap in acht nemen.

4.3 Overeenkomsten zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten.

4.4 Thomline baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. Hierbij mag Thomline ervan uit gaan dat de door Opdrachtgever verstrekte informatie juist is.

4.5 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Thomline aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Thomline worden verstrekt.

4.6 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Thomline zijn verstrekt, heeft Thomline het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.7 Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst door Thomline wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat Opdrachtgever alle door Thomline gevraagde informatie aan Thom Langeveld verstrekt heeft.

Artikel 5: Tarieven

5.1 Alle door Thomline gehanteerde (uur)tarieven, alsmede de vermelde kosten, zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

5.2 Thomline zal voor de Opdracht de met Opdrachtgever daarvoor overeengekomen tarieven in rekening brengen of, als er geen tariefafspraken zijn gemaakt, de door Thomline gebruikelijk gehanteerde tarieven.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

6.1 De Opdrachtgever is gehouden de factuur binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen op het door Thomline aangegeven bankrekeningnummer, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Indien er sprake is van een online boeking via de website van Thomline geldt dat betalingen direct bij het sluiten van de Overeenkomst en via online betaalmiddel iDEAL dienen te geschieden.

6.3 Indien er sprake is van langdurige trajecten geldt dat betalingen voor de start van het traject volledig moeten zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.

6.4 Indien partijen – in afwijking van hetgeen bepaald in lid 3 van dit artikel – betaling in termijnen zijn overeengekomen, geldt dat de eerste betaling voor de start van het traject moet zijn voldaan, en Opdrachtgever daarna de factuur voor iedere volgende termijn conform hetgeen bepaald in lid 1 van dit artikel dient te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

6.5 Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.

6.6 De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot op de dag van algehele voldoening over het hele opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd, alsmede de door Thomline gemaakte, respectievelijk verschuldigde, buitengerechtelijke kosten.

6.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

6.8 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Thom Langeveld en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Thomline onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

7.1 Thomline behoudt zich alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom, op door Thomline vervaardigde voortbrengselen van menselijke geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt heeft in het kader van de uitvoering van de Opdracht van Opdrachtgever, voor.

7.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden schriftelijke stukken, werkwijzen, adviezen, modellen en andere voortbrengselen van menselijke geest van Thomline, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van Thomline. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van Overeenkomstige toepassing.

Artikel 8: Klachten

8.1 Alle klachten terzake van de verrichte werkzaamheden, dienen schriftelijk binnen veertien dagen aan Thomline kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht in te stemmen met de uitgevoerde Opdracht.

8.2 Klachten dienen door Opdrachtgever schriftelijk of per e- mail (thom@thomline.nl) o.v.v. de klacht, te worden gemeld aan Thomline. De ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch gemeld teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen.

8.3 Indien een klacht naar het oordeel van Thomline gegrond is, dan zal Thomline de werkzaamheden alsnog verrichten of de reeds verrichte werkzaamheden herstellen. Indien dit niet meer mogelijk blijkt, zal Thomline slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door Opdrachtgever betaalde bedrag waarvoor geen werkzaamheden meer geleverd kunnen worden.

8.4 Thomline zal in alle gevallen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Thomline is onder de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Thomline en de ontstane schade het rechtstreekse gevolg is van een dergelijk handelen.

9.2 Thomline is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Hetzelfde geldt ter zake van als gevolgschade te kwalificeren letsel- en/of overlijdensschade.

9.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde is in alle gevallen de aansprakelijkheid van Thomline beperkt tot de hoogte van het bedrag van de oorspronkelijke factuurwaarde, dan wel – indien en voor zover door Thomline afgesloten – het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Thomline wordt gedekt.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Thomline is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2 Thomline kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, hebben beide partijen de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Thomline tot aan dat moment te voldoen. Thomline is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren.

Artikel 11: Opschorting en opzegging

11.1 Thomline is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt. 

11.2 Overeenkomsten met betrekking tot 1 op 1 coachingstrajecten kunnen niet tussentijds door Opdrachtgever worden opgezegd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

11.3 Een Overeenkomst met betrekking tot een online geboekte cursus kan niet door Opdrachtgever worden ontbonden, dan wel worden opgezegd. Dit heeft tot gevolg dat een dergelijke cursus niet door Opdrachtgever kan worden geannuleerd.

11.4 In het geval Opdrachtgever, ondanks hetgeen bepaald in dit artikel, de Overeenkomst (toch) tussentijds wenst op te zeggen, heeft Thomline recht op volledige vergoeding van het overeengekomen tarief.

Artikel 12: Annuleringsvoorwaarden sessies 1 op 1 coachingstrajecten

12.1 Opdrachtgever kan een sessie in het kader van een 1 op 1 coachingstraject uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Indien de sessie op maandag ingepland staat, dient Opdrachtgever zich uiterlijk de vrijdag ervoor bij Thomline af te melden. Thomline en Opdrachtgever zullen in overleg een nieuwe sessie inplannen.

12.2 Indien door Opdrachtgever tot annulering is overgegaan, zonder hierbij rekening te houden met de termijn zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, komt de betreffende sessie te vervallen.

12.3 Thomline is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen sessies te annuleren, te wijzigen of te verplaatsen naar een ander tijdstip. Thomline zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Artikel 13: Vertrouwelijkheid

13.1 Zowel Thomline als Opdrachtgever staan ervoor in dat alle informatie die van de andere partij verkregen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven.

13.2 Opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Thomline, die niet zijn opgesteld of gedaan met de bedoeling derden van de daarin neergelegde informatie in kennis te stellen, niet openbaar maken, tenzij Thomline daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

13.3 De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 14: Privacy

14.1 De persoonsgegevens van Opdrachtgever die in het kader van de Overeenkomst door Thomline worden verkregen, worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gerelateerde wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

14.2 De privacy verklaring, waarin alle relevante informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Thomline staat opgenomen, is in te zien op: https://www.thomline.nl/privacyverklaring.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

15.1 Op alle met Thomline gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen met betrekking tot of verband houdende met een met Thomline gesloten Overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, locatie Haarlem.